St. John the Bapt Church

Savannah, GA
United States